Select Page

Always prepared, Timely reaction, Mitigating Loss

นับถอยหลังสู่วันเปิดรับสมัคร

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

นับถอยหลังสู่วันเปิดภาคการศึกษา

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติและสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

The program focuses on producing graduates who have great knowledge and expertise in risk and disaster management with knowledge integration and effective and systematic thinking processes

บูรณาการ
Integration

เริ่มไปด้วยกัน
Fresh Start

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาบังคับสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาให้สามารถเรียนด้วยกันได้ ดึงประสบการณ์และศักยภาพของนิสิตออกมาเพื่อให้เป็นหลักสูตรแบบสหศาสตร์อย่างแท้จริง

The core courses in this program are designed to ensure that students with a bachelor’s degree in any field will be able to understand and enjoy learning. The program focuses to give the best learning experience and brings out the best potential in students.

นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้ตามรายวิชาเฉพาะทางที่ตนเองสนใจ โดยลงทะเบียนในรายวิชาที่เปิดในคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร

Students are able to choose elective courses freely based on personal interest by registering courses that are associated with the program and approved by program’s board.

เลือกได้ตามความสนใจ
Individual Interest

สำเร็จการศึกษา
Graduation

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 2 ปี โดยนิสิตจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีความสามารถในการทำวิจัยในเรื่องนั้นๆ ได้ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ความเสี่ยงและภัยพิบัติได้ทั้งในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน

The program is designed to be completed in two years. Students must have expertise and ability in researching. Graduates are expected to work in the field that is related to risk and disaster management, both in government agencies and private companies.

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านการจัดการความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ในระยะยาว

This program aims to serve for the country’s need in risk and disaster management and tries to achieve the long-term goals in disaster risk reduction and mitigation.

ยั่งยืน
Sustainable Development

สร้างเครือข่าย
International Network

นิสิตจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ ผ่านการทำกิจกรรมและ การศึกษาวิจัย รวมถึงการศึกษาดูงาน

Students will be a part of working networks in the field of risk and disaster management through activities, classroom, research, and field trips. They will have chances to mingle with other students from different background in the field.

เน้นบูรณาการความรู้แบบองค์รวมจากรายวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์

This program emphasizes a holistic view of knowledge integration from physical science, health science, social science, and engineering.

สหสาขา
Multidisciplinary

สองภาษา
Bilingual Program

 

การเรียนการสอนใช้แบบสองภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสม โดยคณาอาจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Courses will be taught in both Thai and English depending on circumstances by Chulalongkorn University’s professors and external Thai and international experts.

 

ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศและการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นิสิตที่มีศักยภาพ

Students will have opportunities to study abroad through exchange program with world-class universities. Scholarship will be awarded on the basis of outstanding academic merit and potential through CU scholarship programs.

ให้โอกาสการเรียนรู้
Learning Experience

ผนึกความแข็ง
เกร่งทางวิชาการ

หลักสูตรประกอบด้วย
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
คาดหวังให้นิสิตใช้เวลา 4 ภาคการศึกษา

Academic curriculum

Core course 6 credits
Elective course 18 credits
Thesis 12 credits
Total 36 credits

Duration of study 4 semesters

 

รายวิชาบังคับ
List of core courses:

 • Disaster Management
 • Interdisciplinary Research Methodology
 • Seminar in Risk and Disaster Management

ตัวอย่างรายวิชาเลือก ได้แก่
List of elective courses:

 • Emergency Management
 • Climate Change Mitigation and Adaptation
 • Engineering for Disaster Mitigation
 • Logistics for Disaster Management
 • Risk Management for Industry
 • Engineering for Water Disaster Mitigation
 • Environmental Engineering for Disaster Management
 • Disaster Communication
 • Risk and Emotion in Society
 • Health Management for Disaster Survivors
 • Medical Management in Disaster
 • Landscape Planning for Disaster Mitigation
 • Law in Disaster Management

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถลงทะเบียนในคณะที่เป็นภาคีกับหลักสูตรได้อีกด้วย
Furthermore, students can enroll other elective courses that are associated with the program and approved by program’s board.

เปิดรับสมัคร Application date

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
เปิดเรียน เดือนสิงหาคม 2561

From 1 February 2018 onward
Semester begins in August 2018

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่หลักสูตร คุณจีรภัทร์ กำแพงทอง
โทรศัพท์ +662-218-3528
อีเมล
grad@chula.ac.th
inter_53@hotmail.com
เว็บไซต์
www.grad.chula.ac.th
www.rdm.grad.chula.ac.th

 

Contact information

Mrs. Jirapat Khumpangthong (Program Administrator)

Tel. +662-218-3528

E-mail: grad@chula.ac.th and inter_53@hotmail.com

Website: www.grad.chula.ac.th and www.rdm.grad.chula.ac.th