top of page
ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Q&A คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาเรียน กี่ปี ทั้งทฤษฎี และ การทำวิทยานิพนธ์ ? 

ระยะเวลาการศึกษา กำหนดภายในเวลา 2 ปี ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ การทำวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต. รายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

เรียนทุกวัน หรือ เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์

เป็นหลักสูตรปกติในเวลา อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน หลักสูตรฯพยายามจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับใน ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต แต่อาจมีบางรายวิชาเลือกที่นิสิตสนใจเปิดเฉพาะวันธรรมดา (โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นรายวิชาที่กับคณะ/สถาบันอื่น)

สาขานี้เรียนเกี่ยวกับ อะไรบ้าง 

สาขานี้เป็นหลักสูตรแบบสหสาขา กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณาการความรู้แบบองค์รวมจากรายวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีคณะและสถาบันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับหลักสูตรฯอยู่ถึง 9 คณะ และ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

เรียนจบแล้ว สามารถทำงานเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง ? 

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติได้ทั้งในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ นอกจากนี้นิสิตยังได้รับโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการทำงานด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ตัวอย่าง
เช่น เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย เป็นต้น

รายละเอียดของการสมัครเรียน และคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเรียน มีอะไรบ้าง

ติดตามรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://www.register.gradchula.com (ระบบรับสมัครเปิดรับสมัครตามรอบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ 
https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad2565_1.pdf

ค่าเทอม ประมาณเท่าไร ตลอดหลักสูตร

คนไทย

  • ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท

  • ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร 98,000 บาท

 

คนต่างชาติ

  • ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท

  • ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร 320,000 บาท

ในสถานการณ์ โควิด-19 มีการเรียนแบบไหน

การเรียนการสอนของรายวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรฯมีการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับนิสิต โดยที่ผ่านมามีการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ Online, On site, และ Blended learning 

ปริมาณงาน การบ้าน มากน้อยเพียงใด ?

ในแต่ละรายวิชามีปริมาณงานเป็นไปตาม Course syllabus ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนด

คะแนนภาษาอังกฤษ เท่าไร ที่สามารถเข้าเรียนและจบการศึกษาได้ ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ?

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ที่

https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางไหนบ้าง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์ https://www.rdm.grad.chula.ac.th นอกจากนี้หากผู้ที่สนใจมีคำถามสามารถติดต่อหลักสูตรฯได้ทาง facebook page: https://www.facebook.com/ChulaRDMและทางอีเมล rdm.cu2029@gmail.com

bottom of page