top of page

Seminar on "BCM Concept towards Public Healthcare System during the Disaster"

เมื่อวันที่ 10/ก.ย./64 ทางหลักสูตร RDM ร่วมกับ AUN/SEED.Net และ ฯลฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาผ่านระบบ
ออนไลน์

เรื่อง BCM Concept towards Public Healthcare System during the Disaster ขึ้นมา ซึ่งในหัวข้อของการเสวนานี้ เริ่มต้นจากความสำคัญของ Critical Infrastructures ที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมพื้นฐานต่าง ๆ ในสังคมซึ่งกล่าวถึงในภาพรวมในเบื้องต้น และกล่าวถึงระบบสาธารณสุขที่เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญของสังคมเช่นเดียวกัน และหลังจากอธิบายถึงความสำคัญแล้วก็ได้มีการเชื่อมโยงไปถึงการปรับใช้ BCM ในการดำเนินความต่อเนื่องในการดำเนินการของระบบนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการบอกเล่าถึงกรณีศึกษาของระบบสาธารณสุข และ

รูปแบบการดำเนินงานเพื่อทำให้ระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีความต่อเนื่องในปัจจุบัน ทั้งในฝั่งของประเทศไทยเอง และทางประเทศเคนย่าที่เข้าร่วมบรรยายในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Project Gallery

bottom of page