top of page

RDM-Progress-Seminar-2021 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 12/ธ.ค./64 ทางหลักสูตร RDM ได้จัดกิจกรรม RDM-Progress-Seminar-2021 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ขึ้นมา

ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตทุกคนได้นำเสนอความคืบหน้างานวิจัยของตนเอง โดยก่อนที่

จะมีการนำเสนอความคืบหน้าแต่ละครั้ง จะต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ได้ทบทวน และทำความเข้าใจกับงานวิจัยของเราอยู่เสมอ รวมไปถึงการได้รับฟังคำแนะนำและความคิดเห็นของคณาจารย์ในหลักสูตร อีกทั้งยังได้รับฟังประสบการณ์จากเพื่อน ๆ และพี่ ๆ รวมไปถึงมุมมองใหม่ ๆ

ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Project Gallery

bottom of page