top of page

RDM-Progress-Seminar-2021 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3/เม.ย./64 ทางหลักสูตร RDM ได้จัดกิจกรรม RDM-Progress-Seminar-2021 ครั้งที่2 ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นมา

ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อนิสิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จากหลายมุมมองของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้นิสิตที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างข้อเสนองานวิจัยเองก็จะได้เรียนรู้ และจุดประกายแนวคิดที่ได้จากการศึกษาโครงร่างข้อเสนองานวิจัยของนิสิตรุ่นก่อนๆ

ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Project Gallery

bottom of page