top of page

Emergency Management Workshop

เมื่อวันที่ 27 - 29/เม.ย/64 ทางหลักสูตร RDM ได้จัดกิจกรรม Emergency Management Workshop ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นมา

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ให้ แนวคิดในการทำ BCM, ขั้นตอนในการทำ BCM มีอะไรบ้าง และวิธีการ

วิเคราะห์เพื่อพัฒนาไปสู่ Area-BCM รวมถึงการประยุกต์ไปสู่แนวทางต่าง ๆ พร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริงจากทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ และการแลกเปลี่ยนแนวความคิดจากคนในกลุ่มที่มาจากหลายสาขา

ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Project Gallery

bottom of page