top of page

Emergency Management THAI RED CROSS DISASTER OPERATION CENTER

เมื่อวันที่ 25/เม.ย./63 นิสิต RDM รุ่นที่1-2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Emergency Management กับทางศูนย์ปฏิบัติการ ภัยพิบัติ สภากาชาดไทย (THAI RED CROSS DISASTER OPERATIONS CENTER)

ซึ่งทางตัวแทนของศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ได้มาบรรยายให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนิสิตถึงประเด็นของการทำงานของศูนย์ฯ ในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของระบบการเตือนภัย, การระดมของสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน, การเชื่อมโยงทั้งข้อมูล และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาสังคมเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด รวมถึงพาชมพื้นที่ที่ใช้เพื่อเก็บอุปกรณ์ รวมถึงที่บรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในช่วงท้าย

ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Project Gallery

bottom of page