top of page

กิจกรรมรักษาป่า ต้นร้อยล้าน ปลูกป่า ปตท ที่โคราช (Public Relation: Reforestation)

เมื่อวันที่ 17/พ.ย./62 นิสิต RDM รุ่นที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม รักษาป่า ต้นร้อยล้าน ปลูกป่า ที่ จ.โคราช

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง ปตท. จัดขึ้นมา โดยประโยชน์ของกิจกรรมรักษาป่า ต้นร้อยล้าน ปลูกป่า คือ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความรัก และความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ

ozzie-stern-lzcDi7-MWL4-unsplash 1.png

Project Gallery

bottom of page